Informace pro vedoucí

1 Legislativa

V současné době neexistuje žádný platný právní předpis, který by uceleně upravoval podmínky pro pořádání letních a zimních táborů a různých dalších pobytových akcí určených dětem a nezletilé mládeži. MŠMT ani jiný orgán státní správy proto neuděluje povolení ke konání táborů, nestanovuje podmínky pro jejich konání a nevede jejich evidenci. Na pořádání táborů se však vztahují obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Vzhledem k počtu dětí a délce trvání je náš tábor zotavovací akcí podle § 8 výše uvedeného zákona, je proto nutné dodržet celou řadu povinností počínaje včasným ohlášením tábora na krajské hygienické stanici.

Další zákony a vyhlášky související s tábory a prací s dětmi a mládeží jsou uvedeny například ZDE.

Ucelený pohled na problematiku pořádání dětských táborů poskytují aktualizované stránky YMCA.

2 Dospělí táboroví pracovníci (dále jen vedoucí)

2.1 Předávání informací

Informace o táborových přípravách jsou mezi táborovými pracovníky předávány primárně přes uzavřenou skupinu pro daný tábor na sociální síti Facebook. Předpokládá se, že všichni, kdo se přípravou tábora zabývají a také všichni potenciální vedoucí jsou na této síti registrováni, a pak jsou také automaticky zařazeni do této skupiny. Žádost o dodatečné zařazení je možné podat u vedoucího herního týmu pro daný rok nebo u členů výkonného výboru. Pokud vedoucí není a nechce být na FB registrován, je možné po dohodě zařídit zasílání e-mailových zpráv o dění v této skupině. Každopádně je povinností každého vedoucího sledovat táborovou komunikaci v této skupině a podle potřeby a své funkce se účastnit příprav dle zveřejněného úkolovníku/harmonogramu.

2.2 Přihlášení

Přihlašování vedoucích probíhá přes standardní elektronickou přihlášku tímto způsobem: vedoucí vyplní všechna povinná pole, údaje dítěte a zákonného zástupce budou totožná. Je nutné uvést jiný kontakt (jméno a telefon), kdyby se vedoucímu na táboře něco stalo, a do poznámky dole napsat, jaký post bude na táboře zastávat (např. vedoucí oddílu - malé děti, apod.). Přihlášku je třeba vyplnit bezodkladně hned po přijetí do týmu vedoucích pro daný rok, nejpozději do konce června aktuálního roku.

2.3 Podmínky účasti vedoucích

2.3.1 Nástupní list

Podle §10 zákona č. 258/2000 Sb. musí být osoby činné při zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník k této činnosti zdravotně způsobilé. Posudek vydává praktický lékař, u kterého je vedoucí registrován. Každý vedoucí si proto stáhne Nástupní list vedoucího a nechá u svého lékaře potvrdit v části A, část B (bezinfekčnost) pak vyplní sám. Výjimku tvoří pouze pracovníci kuchyně a zdravotník, jejichž povinné doklady jsou uvedeny níže v příslušných sekcích. Bez řádně vyplněného nástupního listu nemůže vedoucí na tábor nastoupit!

2.3.2 Dohoda o výkonu funkce

Na schůzce vedoucích před táborem, případně první den tábora podepíše zástupce provozovatele (hlavní vedoucí) se všemi vedoucími Dohodu o výkonu funkce.

2.3.3 Instruktáž, školení

Na schůzce vedoucích před táborem, případně první den tábora zajistí zástupce provozovatele (hlavní vedoucí) spolu se zdravotníkem pro všechny vedoucí školení o bezpečnosti práce s dětmi a o bezpečnostních pravidlech pro chod tábora, budou seznámeni s požární směrnicí tábora a evakuačním plánem, táborovým řádem a rámcovým plánem tábora. Na základě zákona č. 258/2000 Sb., §11, odst. 2 bude provedena povinná instruktáž všech vedoucích o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci. Vedoucí svým podpisem potvrdí, že byli řádně proškoleni.

Studijní a školicí materiály k bezpečnosti práce s dětmi lze nalézt např. ZDE. Základní přehled hygienických požadavků na tábory jako zotavovací akce je k dispozici ZDE.

2.4 Kuchař

Kuchař i zásobovač musí být starší 18 let, vedoucí kuchyně musí mít praxi ve společném stravování. Pracovníci kuchyně musí znát hygienické předpisy týkající se přípravy stravy ve společném stravování, mít platný zdravotní průkaz. Kuchař i zásobovač odevzdá Nástupní list vedoucího vyplněný alespoň v části B - bezinfekčnost. Pokud ovšem kuchař předpokládá samostatnou práci s dětmi (např. svoji aktivní účast na stanovištních hrách, pomoc dětí v kuchyni apod.), nechá u svého lékaře potvrdit také část A.

2.4.1 Požadavky na osobu vedoucího kuchyně (i všech kuchařů a zásobovače)

 • musí mít odborné znalosti o řádné a zdravé přípravě potravy ve společném stravování;
 • musí znát hygienické směrnice pro stravování v táborech;
 • musí si průběžné doplňovat a dodržovat znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažné podle prováděcího předpisu.

2.4.2 Práva vedoucího kuchyně

 • požadovat řádné zásobování od hospodáře;
 • požadovat od provozovatele tábora řádné vybavení kuchyně a zabezpečení řádných hygienických podmínek pro přípravu stravy;
 • požadovat od vedoucích zajištění kázně v jídelně;
 • vyžadovat dostatek paliva a personální obsazení "služby v kuchyni" v případě, že se děti podílejí na přípravě stravy.

2.4.3 Povinnosti vedoucího kuchyně

 • převzít před nástupem dětí do tábora kuchyň a zkontrolovat, zda je způsobilá k přípravě stravy dle příslušných předpisů;
 • dbát na správné technologické zpracování potravin a na konečnou úpravu stravy;
 • ve spolupráci s hospodářem a zdravotníkem sestavovat jídelníček a předkládat ho ke schválení hlavnímu vedoucímu tábora, dbát na zásady správné výživy, sytost a množství stravy a hospodárné vaření dle finančních limitů;
 • znát přílohu k vyhlášce č. 106/2001 Sb. „Podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů“;
 • nedovolit přístup do kuchyně nepovolaným osobám a zvířatům, dodržovat zákaz kouření;
 • po skončení tábora předat kuchyni v řádném stavu a čistotě;
 • dodržovat všechny hygienické předpisy včetně zásad osobní hygieny.

2.4.4 Další předpoklady (všichni pracovníci kuchyně)

Osoba, která se podílí na přípravě stravy, musí být držitelem zdravotního průkazu, v němž praktický lékař osvědčí zdravotní způsobilost k činnostem epidemiologicky závažným (258/2000 Sb., §19).

Osoba, které se podílí na přípravě stravy, musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Tyto znalosti je oprávněn prověřit orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik). Pokud kontrola zjistí, že tyto znalosti nemá, nemůže se podílet na přípravě stravy do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou Krajskou hygienickou stanicí. KHS je povinna umožnit zkoušky do 15 dnů od podání žádosti. Tato skutečnost by mohla ohrozit náš tábor. Proto všichni kuchaři i zásobovač musí mít nutně znalosti vyžadované přílohou č. 3 k vyhlášce 490/2000 Sb., studijní materiály lze nalézt např. ZDE.

Pro výkon činností epidemiologicky závažných při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin a uvádění potravin do oběhu se stanoví tyto zásady osobní hygieny (na základě vyhlášky 137/2004 Sb.):

 • pečování o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (například úklid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění si umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího, popřípadě dezinfekčního prostředku,
 • nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin a pokrmů. Udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování podle potřeby v průběhu směny. Při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace používání jednorázových ochranných rukavic a ústní roušky,
 • neopouštění provozovny v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi,
 • vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování (například kouření, úpravy vlasů a nehtů),
 • zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na rukou nenosit ozdobné předměty a
 • ukládání použitého pracovního oděvu, jakož i občanského oděvu na místo k tomu vyčleněné; ukládání pracovního oděvu a občanského oděvu odděleně.

2.5 Zdravotník

Účast zdravotníka na táboře je povinná. Musí být dosažitelný 24 hodin denně po celou dobu konání tábora. (Zák. č. 258/2000 Sb., §11, odst. 1, písm. a) a písm. b).

Funkci zdravotníka tábora může vykonávat fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu z podmínek:

 • má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, nebo porodní asistentka;
 • absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře (rozsah kursu upravuje příloha vyhlášky č. 106/2001 Sb.);
 • je studentem lékařství po absolvování třetího ročníku.

Zdravotník před táborem spolupracuje s pořadatelem na doplnění vybavení lékárničky dle přílohy vyhlášky č. 106/2001 Sb. Je přítomen na nádraží při odjezdu na tábor. Od rodičů osobně převezme doklad o zdravotní způsobilosti, prohlášení o bezinfekčnosti, průkaz pojištěnce, případně léky uvedené v přihlášce a očkovací průkaz. Dále převezme řádně vyplněné nástupní listy vedoucích a zkontroluje zdravotní průkazy pracovníků kuchyně a zásobování. Provede instruktáž všech vedoucích o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci. Kontaktuje praktického lékaře dostupného v místě konání tábora. Během tábora plní řádně své povinnosti. Na konci tábora vrátí pořadateli lékárničku a po příjezdu na nádraží předá zpět rodičům zdravotní dokumentaci dětí.

2.5.1 Práva zdravotníka tábora

 • účastnit se přípravy programu a vyžadovat, aby fyzická zátěž dětí byla úměrná jejich věku;
 • účastnit se sestavování jídelníčku a vyžadovat, aby skladba stravy byla úměrná zdravotnímu stavu, věku a zátěži dětí;
 • požadovat od provozovatele tábora a od hlavního vedoucího tábora všechna opatření k řádnému zabezpečení zdravotní stránky tábora ve smyslu příslušných předpisů.

2.5.2 Povinnosti zdravotníka tábora

 • zajistit základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od převzetí dětí od rodičů do jejich předání rodičům), doprovázet děti k lékaři popř. na odborná vyšetření;
 • výskyt přenosných nemocí hlásit lékaři i KHS;
 • účastnit se denního programu a zajišťovat dohled nad bezpečností, není-li vázán péčí o nemocné;
 • pečovat o nemocné na izolaci a provádět výměnu a manipulaci s infekčním prádlem;
 • kontrolovat dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy, výdej stravy a pitný režim;
 • kontrolovat dodržování zásad osobní hygieny osobami činnými při stravování;
 • kontrolovat zdravotní stav osob činných při stravování včetně dětí, které se podílejí na přípravě a výdeji stravy;
 • kontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. (posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, zdravotní způsobilost pracovníků tábora vykonávajících dozor, splnění zvláštních předpisů u osob činných při stravování);
 • účastnit se sestavování jídelníčku;
 • účastnit se sestavování režimu dne;
 • provést výpisy z posudků zdravotní způsobilosti dětí a zdravotní způsobilosti pracovníků tábora vykonávajících dozor a zdravotníka (ve výpisu uvede vždy jméno osoby, závěr posudku a záznam o tom, které zdravotnické zařízení posudek vydalo);
 • s obsahem zdravotní dokumentace účastníků a pracovníků seznámit hlavního vedoucího tábora a upozornit ho na zdravotní odchylky;
 • s obsahem zdravotní dokumentace účastníků seznámit vedoucí dětí a upozornit je na zdravotní odchylky;
 • vedení zdravotnického deníku a seznamu všech účastníků tábora;
 • převzít a zkontrolovat ošetřovnu a lékárničku a doplnit chybějící materiál a medikamenty;
 • informovat zákonné zástupce o zdravotních potížích, které dítě v průběhu tábora prodělalo a o případném kontaktu s infekcí (patří sem i informace o případném přisátí klíštěte) - doporučujeme použít připravený formulář;
 • zajistit, aby léky a zdravotnická dokumentace účastníků tábora byly umístěny tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby.